Likvidace odpadu

Energetické využití odpadů (likvidace)

Zařízení na Energetické Využívání Odpadu Plzeň „ZEVO Plzeň“ dokáže energeticky využít širokou škálu odpadů. Odpad, který je do spalovny dovážen svozovými organizacemi, občany nebo firmami, je za úplatu spálen a teplo vzniklé při spalování odpadů je využito k výrobě tepelné a elektrické energie. Vyrobenou tepelnou energii dopravuje společnost prostřednictvím nové tepelné sítě z lokality Chotíkov až do městské části Severní Předměstí, kde vstupuje do stávající tepelné sítě. Vyrobenou elektrickou energii vykupuje vlastník rozvodných sítí, který ji dále dodává koncovým spotřebitelům.

Hmotnost dodaných odpadů je stanovována vážením na úředně ověřené váze umístěné u vjezdu do ZEVO Plzeň ze silnice Plzeň – Karlovy Vary. Přejímka odpadů je řízena obsluhou. Po vyložení odpadů je vozidlo zváženo prázdné a na základě rozdílu příjmové a odjezdové váhy je stanovena hmotnost vyloženého odpadu. Na základě toho je vystaven doklad o hmotnosti odpadu tzv. Vážní lístek, který obsahuje: datum, hodinu vážení, SPZ vozidla, původce odpadu, kód druhu odpadu, netto váhu a číslo vážního lístku.

Seznam přijímaných odpadů

ZEVO Plzeň je určeno pro energetické využívání směsného komunálního a jemu podobného živnostenského odpadu podle legislativních pravidel ČR a EU.

Na základě Integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje a v souladu s vyhláškou č. 381/2001 je povoleno využívat následující odpady:

Přijímané odpady

Zobrazit

Odpad podle jeho druhu a kategorie je povinen zařadit původce odpadu (dodavatel). Případné pochybnosti o vhodnosti či zařazení odpadu je třeba konzultovat s odpovědnými pracovníky společnosti (vážný, vedoucí váhy, odpadový hospodář, technik provozu ZEVO, vedoucí ZEVO) a je třeba přivézt vzorek odpadu. Balíkovaný odpad musí být dodáván tak, aby bylo možno manipulovat s jednotlivými balíky a bylo možné případné vázací pásky či dráty upravit tak, aby do bunkru odpadu byl dopraven odpad nesvázaný, nepáskovaný.

Odpovědní pracovníci společnosti jsou oprávněni prověřit druh dodávaného odpadu ještě před vykládkou z vozu, nebo i během vykládání. Zjistí-li se, že odpad nesplňuje podmínky stanovené Integrovaným povolením a zákonnými předpisy, odmítne obsluha jeho převzetí. Oprávněně odmítnutý odpad je dodavatel povinen na svůj náklad odvézt ze ZEVO. Pokud se zjistí, že dodavatel nevhodný odpad již vyložil do bunkru odpadů, bude mu uložena pokuta.

Z energetického využití jsou vyloučeny následující odpady

 • Zemina, kamení, písek, bahno, struska, škvára, popel, sníh, led, cihly, malta, beton, střešní krytina, stavební suť, feromagnetické i barevné kovy a předměty z nich, apod.
 • Lékařské nástroje, části těl, orgány včetně krevních vaků a konzerv, odpor vzbuzující látky, uhynulá zvířata, lidské a zvířecí výkaly apod.
 • Výbušné, s oxidační schopností, vysoce hořlavé (samovznícením), dráždivé, žíravé, toxické, karcinogenní, infekční (na něž jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce), škodlivé zdraví, prach (textilní, dřevní, uhelný, gumový, obilní a jiný prach).
 • Tekuté, kašovité a těstovité odpady; odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, oleje a jejich obaly, soli kalících lázní, odpady kapalných paliv apod.
 • Jejichž hmotnostní aktivita je vyšší než upravuje platná vyhláška SÚJB.
 • Který nemůže být z technických důvodů rozdrcen na drtícím zařízení spalovny na maximálně přípustný rozměr, velké kovové předměty (pračky, lednice, sudy, bojlery), rozměrná tělesa.
 • Jsou určeny odpadovým zákonem a pro vizuální kontrolu se jedná zejména o:
  - organické látky, které se často vyznačují intenzivním zápachem či vůní (barvy, oleje, drogistické přípravky, rozpouštědla, lepidla, chemikálie),
  - anorganické látky (azbest-eternit, práškové chemikálie, pigmenty),
  - baterie nebo akumulátory,
  - kaly nebo vodné emulze,
  - léčiva,
  - výbojky a zářivky.

Rámcová smlouva o energetickém využívání odpadů

Zobrazit

Stanovení výhřevnosti
odpadu

Zobrazit
On-line formulář - poptávka likvidace

 

 

 

 
 

Nevíte si rady?
Kontaktujte pověřené osoby

 
 

Ing. Jiří Chlup
obchodní záležitosti
jiri.chlup@plzenskateplarenska.cz
377 180 440
731 620 382

Ing. Pavel Veselý
provozní záležitosti
pavel.vesely@plzenskateplarenska.cz
377 180 101

Roman Klimeš
váha, kategorizace odpadu
roman.klimes@plzenskateplarenska.cz
377 180 118
739 540 323

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

jQuery qtip - konfigurovatelné vyskakovací okno