Skartace, zvláštní likvidace

Likvidace odpadu pod dohledem orgánů státní správy

Jedná se o likvidaci speciálního typu odpadu prováděnou za zvláštních podmínek a pod dozorem orgánů státní správy. Jedná se především o zboží zabavené na hraničních přechodech, nesplňující podmínky distribuce do obchodních sítí. Proto se tento odpad likviduje dle rozsahu a objemu buď přímým umístěním do násypky odpadu, nebo do bunkru. V případě umístění odpadu do bunkru odpadu je předmětný odpad ihned drapákem přemístěn do násypky odpadů, ze které se již bez přístupu jakékoli osoby posouvá na spalovací rošt kotle, kde je spálen.

Protokol a nahrávka skartace a zvláštní likvidace

O provedené skartaci nebo zvláštní likvidaci odpadu sepíše vedoucí příjmu odpadů protokol ve dvou stejnopisech. Jedna kopie je po podpisu oprávněné osoby ze strany dodavatele uložena u vedoucí příjmu odpadů. Druhá, případně třetí kopie je předána státnímu orgánu nebo dodavateli odpadu. Násypka odpadu je snímána digitální kamerou, která je neustále v činnosti. Z této kamery lze v případě potřeby pořídit záznam o průběhu likvidace a předat jej orgánům státní správy nebo dodavateli písemností určených ke skartaci.

Likvidace odpadu skartací

Jedná se především o likvidaci dokumentace určené ke skartaci – tzn. dokumentů s obsahem pro dodavatele důvěrným, případně o skartaci účetních a jiných písemností. Postup při likvidaci tohoto odpadu záleží na rozhodnutí dodavatele odpadu. Skartace může být provedena buď umístěním písemností do bunkru odpadů (při skartaci dokumentů s nižší skartační hodnotou) nebo zda bude provedena skartace umístěním písemností do násypky odpadů. I v případě umístění písemnosti do bunkru odpadů je zaručeno, že drapák písemnosti ihned přemístí do násypky odpadu, odkud se automaticky, bez přístupu jakékoliv osoby, posouvají na spalovací rošt v kotli.

Návoz dokumentů určených k standardní skartaci lze provádět bez předchozího objednání. Dopravní prostředek vezoucí dokumenty ke skartaci bude zvážen na vjezdu do areálu ZEVO PLZEŇ a po vykládce v bunkru bude tentýž dopravní prostředek zvážen na výjezdu z areálu ZEVO PLZEŇ. Na základě rozdílu hmotnosti bude stanovena celková cena k úhradě v hotovosti na pokladně váhy v areálu ZEVO PLZEŇ.

 

Cena

Cena skartace či zvláštní likvidace odpadu je stanovena pro všechny zákazníky jako ceníková cena dodaného odpadu 2,90 Kč za kg odpadu (bez DPH).

 

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt