Skartace dokumentů, zvláštní likvidace

Likvidace odpadu skartací

Jedná se o fyzickou likvidaci dokumentů se skartačním znakem S, které pro původce již nejsou správně či provozně potřebné a mají prošlou skartační lhůtu (skartaci upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

Likvidace dokumentů je prováděna vždy takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost dat a nedocházelo k jejich úniku. Postup likvidace tohoto typu odpadu určuje původce odpadu. Standardně se skartace provádí tak, že jsou písemnosti vhozeny do bunkru a následně, dle požadavků provozu kotle, mechanickou rukou (drapákem) přemístěny do násypky odpadů. Z násypky se automaticky bez přístupu jakékoliv osoby posouvají na spalovací rošt a do spalovací komory v kotli. V případě, že původce trvá na okamžité likvidaci v jeho přítomnosti, jsou dokumenty dopraveny „přednostně“ do násypky odpadu a dále již v automatizovaném procesu zlikvidovány ve spalovací komoře kotle.

Základní postup a podmínky

a) Odpad určený ke skartaci je možné dovézt do spalovny ZEVO Plzeň kdykoliv během provozní doby váhy bez nutnosti předchozího objednání.
b) Pro rychlejší odbavení je vhodné mít připravené a vyplněné dva formuláře, bez kterých nelze odpad ke skartaci přijmout. Jedná se o formuláře:
 Písemné informace o předávaném odpadu a Průvodní list odpadu Písemné informace o předávaném odpadu a Průvodní list odpadu.
c) Vozidlo s odpadem zastaví na váze, původce (dopravce) předá oba vyplněné formuláře odpadu na váze, zde je vozidlo s odpadem zváženo a zadáno do evidence.
d) Po zvážení se přesune vozidlo s odpadem k bunkru spalovny, kam pracovníci původce odpad vhodí. Při vykládce odpadu musí původce (dopravce) odpadu dodržovat Bezpečnostní pokyny. V případě nutnosti je na bunkru k dispozici pracovník spalovny.
e) Po vyložení odpadu dojede vozidlo zpět na váhu, kde je zváženo.
f) Váha odpadu je stanovena jako rozdíl váhy vozidla při vjezdu a při výjezdu, původce (dopravce) odpadu obdrží Vážní lístek.
Minimální množství odpadu je 10 kg.

 

Likvidace odpadu pod dohledem původce odpadu

Jedná se o likvidaci odpadu prováděnou dle požadavku původce odpadu např. osobní dohled nebo videozáznam. Jedná se především o zabavené zboží nesplňující podmínky distribuce do obchodních sítí. Proto se tento odpad likviduje dle rozsahu a objemu buď přímým umístěním do násypky odpadu, nebo do bunkru. V případě umístění odpadu do bunkru je předmětný odpad, dle požadavků provozu kotle drapákem přemístěn do násypky odpadů, ze které se již bez přístupu jakékoli osoby posouvá na spalovací rošt kotle, kde je spálen.

Cena

Cena skartace dokumentů či zvláštní likvidace odpadu je stanovena pro všechny zákazníky jako ceníková cena dodaného odpadu (převážně odpady pod kódem 19 12 01, 20 01 01 a jiné)  viz ceník >>

Platba za likvidaci

Platba za likvidaci - skartací odpadu do výše 10.000,- Kč lze provést platbu hotově přímo na váze, původce (dopravce) odpadu obdrží Příjmový daňový doklad včetně údajů o předaném odpadu. V případě požadavku platby fakturou musí původce (dovozce) odpadu předat předem Písemnou objednávku na obchodním oddělení Plzeňské teplárenské, a.s. nebo přímo na váze. Na objednávce musí být uvedeny základní údaje o původci odpadu potřebné k vystavení faktury jako daňového dokladu. Dopravu odpadu ke skartaci si zajišťuje původce odpadu, naše společnost dopravu nezajišťuje. Dokumenty ke skartaci mohou obsahovat kromě papíru také sponky, fólie a mohou být ponechány v šanonech. Protokol o skartaci nevystavujeme, v případě potřeby si doveze původce (dopravce) odpadu protokol svůj, který mu bude na váze podepsán. Násypka odpadu je snímána digitální kamerou, která je neustále v činnosti. Z této kamery lze v případě potřeby pořídit záznam o průběhu likvidace a předat jej původci (dopravci) odpadu určeného ke skartaci popřípadě orgánům státní správy.


Kontakty

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

jQuery qtip - konfigurovatelné vyskakovací okno