Skartace, zvláštní likvidace

Likvidace odpadu pod dohledem orgánů státní správy

Jedná se o likvidaci speciálního typu odpadu prováděnou za zvláštních podmínek a pod dozorem orgánů státní správy. Jedná se především o zboží zabavené na hraničních přechodech, nesplňující podmínky distribuce do obchodních sítí. Proto se tento odpad likviduje dle rozsahu a objemu buď přímým umístěním do násypky odpadu, nebo do bunkru. V případě umístění odpadu do bunkru odpadu je předmětný odpad ihned drapákem přemístěn do násypky odpadů, ze které se již bez přístupu jakékoli osoby posouvá na spalovací rošt kotle, kde je spálen.

Protokol a nahrávka skartace a zvláštní likvidace

O provedené skartaci nebo zvláštní likvidaci odpadu sepíše vedoucí příjmu odpadů protokol ve dvou stejnopisech. Jedna kopie je po podpisu oprávněné osoby ze strany dodavatele uložena u vedoucí příjmu odpadů. Druhá, případně třetí kopie je předána státnímu orgánu nebo dodavateli odpadu. Násypka odpadu je snímána digitální kamerou, která je neustále v činnosti. Z této kamery lze v případě potřeby pořídit záznam o průběhu likvidace a předat jej orgánům státní správy nebo dodavateli písemností určených ke skartaci.

Likvidace odpadu skartací

Jedná se o fyzickou likvidaci dokumentů se skartačním znakem S, které pro původce již nejsou správně či provozně potřebné a mají prošlou skartační lhůtu (skartaci upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

Likvidace veškerých dokumentů je prováděna takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost dat a nedocházelo k jejich úniku. Postup likvidace tohoto typu odpadu určuje původce. Standardně se skartace provádí tak, že jsou písemnosti umístěny do bunkru a následně mechanickou rukou (drapákem) přemístěny do násypky odpadů. Z násypky se automaticky bez přístupu jakékoliv osoby posouvají na spalovací rošt a spalovací komory v kotli. V případě, že původce trvá na okamžité likvidaci v jeho přítomnosti, jsou dokumenty umístěny rovnou do násypky odpadu a ihned v automatizovaném procesu zlikvidovány ve spalovací komoře kotle.

Cena

Cena skartace či zvláštní likvidace odpadu je stanovena pro všechny zákazníky jako ceníková cena dodaného odpadu 2,90 Kč za kg odpadu (bez DPH).

Kontakt

Ing. Pavel Vinklárek
obchodní záležitosti
pavel.vinklarek@plzenskateplarenska.cz
377 180 413
739 540 540

 

novinky

Novinky

archiv novinek

Facebook

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt